Polityka prywatności

WWW.DRUKISKLEP.PL

Wersja z dnia 01.04.2022 r.

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą firmą.

WWW.DRUKISKLEP.PL bardzo poważnie traktuje kwestię związane z polityką prywatności. Dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby nie musieli Państwo nigdy martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Odwiedziny na naszej stronie i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług są możliwe bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach, np. podstronach rejestracji, możemy poprosić Państwa o określone informacje, z których część może być uważana za dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy będą Państwo korzystali z naszej strony. Polityka może podlegać okresowo aktualizacjom. W związku z tym radzimy Państwu regularnie zaglądać na tę stronę, aby pozostawać na bieżąco ze zmianami oraz móc ocenić, czy są one dla Państwa możliwe do zaakceptowania. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich odwiedzających stronę internetową oraz wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.

Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z naszą obsługą klienta poprzez menu „kontakt” na naszej stronie internetowej.

 1. Definicje

„LGRAFIK” Łukasz Lubecki, Kępka Szlachecka 12, 87-820 Kowal, NIP: 8882996832, REGON: 368513102

„Użytkownik (użytkownicy)”: użytkownik lub użytkownicy strony, łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;

„Strona internetowa”: strona internetowa dostępna pod następującym głównym adresem URL: WWW.DRUKISKLEP.PL

„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Na niektórych podstronach tej strony internetowej, WWW.DRUKISKLEP.PL będzie gromadzić Państwa dane osobowe. WWW.DRUKISKLEP.PL gromadzi takie dane, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe, nazwa użytkownika i hasło, które przetwarzane są w celu podjęcia kroków dla zawarcia umowy na życzenie osoby, której dane dotyczą oraz wykonania umowy – jeśli została zwarta, w tym świadczenia usług i sprzedaży produktów, a także gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów WWW.DRUKISKLEP.PL, tj. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ponadto numer telefonu, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez administratora dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (w szczególności jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych WWW.DRUKISKLEP.PL na podstawie odrębnych przepisów) bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownikom, których dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie.

WWW.DRUKISKLEP.PL przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. WWW.DRUKISKLEP.PL nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia kroków dla zawarcia umowy lub jej wykonania.

WWW.DRUKISKLEP.PL dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. WWW.DRUKISKLEP.PL nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. WWW.DRUKISKLEP.PL może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu WWW.DRUKISKLEP.PL. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Poufność danych osobowych

Wykorzystując Państwa dane osobowe, WWW.DRUKISKLEP.PL będzie przestrzegać postanowień niniejszej polityki prywatności oraz wypełniać swoje prawne obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych.

WWW.DRUKISKLEP.PL dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych. Wprowadza racjonalne procedury zabezpieczania i ochrony gromadzonych danych. WWW.DRUKISKLEP.PL stara się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych.

WWW.DRUKISKLEP.PL zapewnia optymalne bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez:

• korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących;

• stosowanie ochrony hasłem;

• żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz

• ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych (na przykład umożliwienie dostępu wyłącznie pracownikom WWW.DRUKISKLEP.PL lub osobom trzecim wykonującym zlecenie na rzecz WWW.DRUKISKLEP.PL po zawarciu stosownej umowy, którzy potrzebują danych do poniżej opisanych celów).

W przypadku, gdy zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się jako użytkownik, WWW.DRUKISKLEP.PL zwraca się z prośbą o ułatwienie ochrony Państwa danych osobowych poprzez niekorzystanie z prostych do odgadnięcia haseł i/lub nazw użytkownika, regularne zmienianie hasła oraz nieprzekazywanie nazwy użytkownika, hasła ani innych danych innym osobom, a także bezpieczne przechowywanie tych danych.

 1. W jaki sposób gromadzimy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku WWW.DRUKISKLEP.PL jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków.

Ponadto WWW.DRUKISKLEP.PL może gromadzić Państwa dane osobowe:

• podczas tworzenia internetowego konta użytkownika;

• przy składaniu zamówienia;

• przy zamawianiu newslettera;

• w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;

• w przypadku wypełniania ankiety;

• przy składaniu reklamacji lub zapytania o informacje;

• w przypadku komunikowania się z WWW.DRUKISKLEP.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wszelkich innych środków.

WWW.DRUKISKLEP.PL może łączyć dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej z danymi osobowymi otrzymanymi przez WWW.DRUKISKLEP.PL innymi drogami. Może przechowywać te dane w jednej zbiorczej bazie danych lub kilku oddzielnych bazach danych.

WWW.DRUKISKLEP.PL będzie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla poniższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

 1. Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Wszystkie dane osobowe przekazywane WWW.DRUKISKLEP.PL przez Państwa są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Ponadto WWW.DRUKISKLEP.PL i jej usługodawcy będą zawsze dokładać wszelkich starań, żeby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. Jednakże przekazywanie informacji przez Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpieczne. Dlatego zawsze przekazują Państwo dane osobowe na własne ryzyko.

WWW.DRUKISKLEP.PL ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”):

• zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem strony (w tym przetwarzanie zapytań lub próśb o udzielenie informacji dotyczących WWW.DRUKISKLEP.PL, jej produktów lub usług) oraz umożliwienie Państwu swobodnego korzystania z tych usług (np. blogów i forów);

• zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera;

• obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej;

• przetwarzanie i obsługa reklamacji lub wniosków;

• badania i analiza rynku o raz klientów, produktów i usług WWW.DRUKISKLEP.PL (np. poprzez skierowanie do Państwa prośby o wyrażenie opinii o produktach i usługach WWW.DRUKISKLEP.PL lub o wypełnienie ankiety czy kwestionariusza);

• ułatwienie WWW.DRUKISKLEP.PL oceny jej produktów i usług, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;

• dokumentacja wewnętrzna;

• marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem WWW.DRUKISKLEP.PL Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach (zob. poniższy rozdział dotyczący marketingu bezpośredniego);

• organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych;

• rekrutacja (o ile dostarczyli Państwo WWW.DRUKISKLEP.PL informacje w tym zakresie); oraz

• powiadamianie Państwa o określonych zmianach w zakresie usług świadczonych przez WWW.DRUKISKLEP.PL.

 1. Komu są ujawniane Państwa dane osobowe?

WWW.DRUKISKLEP.PL nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:

• przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom WWW.DRUKISKLEP.PL świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu WWW.DRUKISKLEP.PL (w tym świadczenia usług wsparcia marketingowego, przeprowadzania badań rynku lub prowadzenia obsługi klienta),zarządzania Państwa członkostwem, dostarczania istniejących lub przyszłych produktów lub usług bądź udziału w konkursach i/lub innych działaniach promocyjnych;

• profesjonalnych doradców WWW.DRUKISKLEP.PL;

• nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków WWW.DRUKISKLEP.PL związanych ze stroną internetową;

• jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów WWW.DRUKISKLEP.PL, jej klientów bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

Jako użytkownik, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pomocą narzędzi, które sprawiają, że informacje te stają się widoczne dla innych osób (np. blogów lub forów),są przez te narzędzia publicznie udostępniane. Należy o tym pamiętać i postępować z rozwagą i ostrożnością, kiedy przekazują Państwo informacje za pomocą takich narzędzi.

W każdym przypadku, gdy WWW.DRUKISKLEP.PL ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. WWW.DRUKISKLEP.PL zapewnia, że przewidziała odpowiednie środki zapobiegawcze, by uniemożliwić osobom trzecim wykorzystywanie Państwa danych osobowych do innych celów niż cele powyżej określone, oraz że te osoby trzecie przedsięwzięły odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W przypadku ujawniania przez WWW.DRUKISKLEP.PL Państwa danych osobowych osobom trzecim z siedzibą poza EU, WWW.DRUKISKLEP.PL nie wolno przekazać tych danych osobowych bez podjęcia środków zapewniających taki sam stopień ochrony Państwa danych osobowych, jak w granicach EU.

WWW.DRUKISKLEP.PL podejmuje wszelkie racjonalne środki ostrożności w celu zapewnienia, by jej pracownicy i współpracownicy mający dostęp do danych osobowych ukończyli odpowiednie szkolenia i zawsze przetwarzali dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką oraz obowiązkami ciążącymi na nich z mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku nieprzestrzegania tej polityki lub obowiązków, WWW.DRUKISKLEP.PL ma prawo podjąć działania dyscyplinarne wobec takich pracowników lub współpracowników, o ile uzna to za konieczne.

 1. Marketing bezpośredni

Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i /lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez WWW.DRUKISKLEP.PL Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach WWW.DRUKISKLEP.PL, które zdaniem WWW.DRUKISKLEP.PL mogą Państwa interesować. Jeżeli nawet nie wyrażą Państwo takich preferencji, ale są Państwo klientem WWW.DRUKISKLEP.PL, możemy przesyłać Państwu informacje pocztą elektroniczną, ale będą to jedynie informacje dotyczące towarów i usług podobnych do tych, które Państwo już u nas kupili.

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta. W tym przypadku WWW.DRUKISKLEP.PL nie usunie Państwa danych osobowych ze swoich baz danych, ale odnotuje zmianę preferencji najszybciej, jak to możliwe.

 1. Prawa użytkownika w stosunku do danych osobowych

Z mocy określonych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo poprosić WWW.DRUKISKLEP.PL o określone informacje lub podjęcie określonych działań w stosunku do danych osobowych przekazanych WWW.DRUKISKLEP.PL przez Państwa. Jeżeli jest to dozwolone prawem, WWW.DRUKISKLEP.PL może pobrać za taką usługę adekwatną opłatę.

Przede wszystkim, użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

WWW.DRUKISKLEP.PL uprzejmie prosi o pomoc w zapewnieniu, by przechowywane przez nią dane osobowe były jak najbardziej dokładne i aktualne. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe przekazane WWW.DRUKISKLEP.PL są niepoprawne lub niekompletne, prosimy powiadomić o tym obsługę klienta w opisany poniżej sposób. WWW.DRUKISKLEP.PL poprawi lub uaktualni Państwa dane osobowe najszybciej, jak to możliwe.

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej mogą również w każdej chwili samodzielnie wprowadzać zmiany do danych osobowych na swoich kontach.

Ponadto użytkownicy mają prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia, ale powinni mieć ku temu poważne powody, np. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych miałoby dla nich niekorzystne skutki lub gdy dane nie mogą być dłużej wykorzystywane w celu, w którym zostały zgromadzone.

Jeżeli użytkownicy, których dane dotyczą wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje im prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy skontaktować się z obsługą klienta WWW.DRUKISKLEP.PL poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@WWW.DRUKISKLEP.PL

 1. Linki

Strona internetowa może zawierać linki do lub z innych stron internetowych, nad którymi WWW.DRUKISKLEP.PL nie ma kontroli. WWW.DRUKISKLEP.PL będzie dokładać wszelkich starań, by linki zamieszczone na jej stronie internetowej prowadziły wyłącznie do stron zapewniających takie same standardy bezpieczeństwa i poufności jak WWW.DRUKISKLEP.PL. Nie odpowiada jednak za ochronę lub poufność żadnych danych, jakie podadzą Państwo na takich stronach. Zanim podadzą Państwo jakiekolwiek informacje na takiej stronie, zalecamy zapoznanie się z jej polityką prywatności oraz innymi postanowieniami w tym zakresie.

 1. Pliki cookie i sygnalizatory sieci (Web Beacons)

WWW.DRUKISKLEP.PL stara się ciągle udoskonalać działanie swojej strony, z korzyścią dla jej użytkowników. Dlatego na niektórych podstronach wykorzystywane są pliki cookie.

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie ze strony internetowej WWW.DRUKISKLEP.PL. Jeżeli jednak Państwo zablokują stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Cookie to niewielkie pliki tekstowe instalowane przez przeglądarkę internetową w komputerze, dzięki którym strona internetowa rozpoznaje użytkownika przy kolejnej wizycie. Za pomocą cookie WWW.DRUKISKLEP.PL jest w stanie stwierdzić, które podstrony jej witryny są najbardziej popularne, ponieważ pliki cookie informują WWW.DRUKISKLEP.PL o tym, które podstrony są odwiedzane przez użytkowników i ile czasu użytkownicy poświęcają na ich przeglądanie. W oparciu o zbiorcze dane, WWW.DRUKISKLEP.PL może wprowadzać zmiany na swojej stronie internetowej, żeby w większym stopniu uwzględniać wymagania użytkowników oraz wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki plikom cookie WWW.DRUKISKLEP.PL może na przykład zapewnić, by informacje wyświetlone na Państwa monitorze podczas kolejnej wizyty na jej witrynie uwzględniały Państwa preferencje.

Strona internetowa, a także niektóre powiadomienia, takie jak e-maile promocyjne, mogą zawierać sygnalizatory sieci. Są to niewielkie elementy graficzne lub obiekty osadzone na stronie internetowej lub w e-mailu, które zazwyczaj są niewidoczne dla użytkownika, ale umożliwiają WWW.DRUKISKLEP.PL sprawdzenie, czy użytkownik wyświetlił daną stronę lub e-mail. Sygnalizatory sieci ogólnie rzecz biorąc funkcjonują w połączeniu z plikami cookie. WWW.DRUKISKLEP.PL wykorzystuje jedne i drugie w taki sam sposób.

Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie, prosimy zapoznać się z naszą polityką w sprawie plików cookie.

 1. Małoletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, WWW.DRUKISKLEP.PL nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.

Administrator danych:

„LGRAFIK” Łukasz Lubecki
Kępka Szlachecka 12
87-820 Kowal
NIP: 8882996832
REGON: 368513102

drukisklep@wp.pl

 1. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej polityki prywatności jest prawo polskie.